Innkalling til styremøte 24. januar 2014

Til ViG-styrets medlemmer

Vedlagt følger innkalling til styremøtet 24. januar 2014 med oppstart kl 0900. Vi foreslår en ramme frem til kl 1200. 

Gjennom aksjeselskapet ViG sin historie har det vært litt ulik praksis på hvem som stiller fra administrasjonen i styremøtene. Ved konst. styremøte 24. januar stiller forslagsvis hele fagstaben inkl leder av Etablererkontoret for Grenland. Vi synes dette er viktig for at styret får anledning til å bli kjent med hvem som arbeider i selskapet. Under sak 3 vil også de tre øvrige medarbeiderne forslagsvis være til stede. 

Det kan være hensiktsmessig at deler av styremøtet 24. januar avholdes uten administrasjonen til stede; vi legger til grunn at dette avklares under møtets gang. 

Når det gjelder senere møter i ViG-styret regner vi med at styret vil meddele administrasjonen om hvordan deltakelsen fra administrasjonen på styremøtene skal organiseres. Slik vi ser det har man i  utgangspunktet tre prinsipielle alternativer:

1: Daglig leder alene er til stede og vil presentere alle saker. 

2: Daglig leder er til stede hele tiden, men der fagansvarlige deltar under enkeltsaker.

3: Hele fagstaben (pr i dag 4 personer) deltar under styremøtet, men fratrer når styret finner det hensiktsmessig. 

Vel møtt til konstituerende styremøte 24. januar kl 0900. 

Mvh Ståle 

Innkalling til konstituerende styremøte i Vekst i Grenland IKS 24. januar 2014 kl 0900 til 1200 på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Det vil bli servert en enkel lunch kl 1100 

Innkalt: 

Jan Kleppe – styreleder
Karin Finnerud – styrets nestleder
Hanne Winberg
Hilde Molberg 

Ole Magnus Stensrud 

Inger Lysa

Tore Marthinsen 

Fra administrasjonen møter:

Ståle Tveit – konst. daglig leder Vekst i Grenland IKS 

Jørn Roar Bamle – utviklingssjef næring/regnskapsansvarlig Vekst i Grenland IKS 

Stine Ellingsberg – markedssjef i Vekst i Grenland IKS 

Petter Ellefsen – spesialrådgiver 60%  i Vekst i Grenland IKS 

Tone Allum – daglig leder Etablererkontoret for Grenland 

Fra Grenlandssamarbeidet møter Karianne Resare. 

Det er også mulig at selskapets revisor Ernst&Young møter til konst. styremøte.

* * *

Forslag til dagsorden

Sak 1/14: Styret i Vekst i Grenland IKS konstituerer seg. v/styrets leder.

Sak 2/14: Vekst i Grenland IKS – strategisk plattform. v/styrets leder

Sak 3/14: Ansatte i Vekst i Grenland IKS presenterer seg og sine foreløpige ansvarsområder.
v/administrasjonen.  

Sak 4/14: Tilsetting av ny daglig leder – status og videre prosess. v/styrets leder og Karianne
Resare 

Sak 5/14: Drifts- og budsjettmidler for 2014 – status knyttet til behandlingen i
grenlandskommunene. v/styrets leder og Karianne Resare. 

Sak 6/14: Markere innflytting i nye lokaler på Klosterøya. v/administrasjonen

Sak 7/14: Beslutte møteplan for styret i Vekst i Grenland IKS for 2014. v/styrets leder. 

Sak 8/14: Eventuelt 

* * *

Sak 1/14: Styret i Vekst i Grenland IKS konstituerer seg

Saksbehandler: Styreleder Jan Kleppe 

Med utgangspunkt i politisk besluttede vedtekter for Vekst i Grenland IKS blant eierkommunene høsten 2013, samt stiftelsesmøte for Vekst i Grenland IKS 20. desember 2013, vil styret konstituere seg. 

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende  

Vedtak

Med utgangspunkt i selskapets vedtekter og signerte stiftelsesdokumenter konstituerte styret seg med følgende sammensetning:

Jan Kleppe – styreleder; representerer næringslivet i Grenland
Karin Finnerud – styrets nestleder; representerer Skien kommune
Hanne Winberg – representerer Siljan kommune
Hilde Molberg – representerer Drangedal  kommune

Ole Magnus Stensrud – representerer Kragerø kommune

Inger Lysa – representerer Porsgrunn kommune 

Tore Marthinsen – representerer Bamble kommune 

Styret tar til etterretning at eierne av Vekst i Grenland IKS har så langt ikke har valgt varamedlemmer til styret.

Sak 2/14: Vekst i Grenland IKS – strategisk plattform

Saksbehandler: Styreleder Jan Kleppe

Styrets leder har bedt konst. daglig leder om å gå gjennom Strategisk Næringsplan for Grenland 2012-2015 (SNP) på styremøtet 24. januar. Her vil man også vise til hvilke satsninger i SNP Vekst i Grenland AS spesielt har arbeidet med for driftsårene 2012 og 2013. 

Det vil også bli vist til hvilke satsninger styret i Vekst i Grenland AS mente ville være hensiktsmessig for utviklingsarbeidet i 2014. 

Det legges opp til en diskusjon der styrets medlemmer spiller inn perspektiver på selskapets strategiske plattform. 

Fra administrasjonen understrekes det at selskapet så langt ikke har fått tydeliggjort budsjetter og ressursrammer for 2014; jfr sak 5. Administrasjonen vil imidlertid vise til noen signaler fra eierne om evnt nye oppgaver i forhold til det avviklede aksjeselskapet. 

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende  

Vedtak

Styret har fått presentert innholdet i Strategisk Næringsplan for Grenland og hvordan det avviklede Vekst i Grenland AS har arbeidet med utgangspunkt i planen. 

Styret ber administrasjonen ta hensyn til styrets synspunkter når arbeidet med en konkret handlingsplan for 2014 for Vekst i Grenland IKS starter opp.

Sak 3/14: Ansatte i Vekst i Grenland IKS presenterer seg og sine foreløpige ansvarsområder.
Saksbehandler: Administrasjonen i Vekst i Grenland IKS 

På styremøtet vil hver av de fagansatte i Vekst i Grenland IKS presentere sine ansvarsområder slik disse var ved avviklingen av Vekst i Grenland AS. Øvrige ansatte; Vibeke Abrahamsen (administrasjonskonsulent), Ragnhild Edvardsen (etablererveileder) og Irene Halvorsen (resepsjonsmedarbeider/Etablererkontoret for Grenland) vil delta under dette punktet på dagsorden. 

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende  

Vedtak

Styret har fått en presentasjon av de ansattes fagområder slik de var ved avviklingen av Vekst i Grenland AS. 

Styret tok presentasjonene til orientering.

Sak 4/14: Tilsetting av ny daglig leder – status og videre prosess.

Saksbehandler: Styrets leder med bistand fra Karianne Resare/Grenlandssamarbeidet 

Det vil bli gjort rede for arbeidet knyttet til tilsetting av ny daglig leder på styremøtet. Administrasjonen vil under denne saken fratre styremøtet dersom dette er ønskelig.

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende  

Vedtak

Åpen

Sak 5/14: Drifts- og budsjettmidler for 2014 – status knyttet til behandlingen i grenlandskommunene.

Saksbehandler: Styrets leder med bistand fra Karianne Resare/Grenlandssamarbeidet 

Rådmannskollegiet i grenlandskommunene har arbeidet med drifts- prosjektbudsjettforutsetninger for Vekst i Grenland IKS for oppstartsåret 2014. Dette arbeidet er ikke ferdig. 

Det gjenstår også å finne endelige modeller for overføring av personellressurser fra dagens næringsavdelinger i grenlandskommunene til det nye selskapet. 

Karianne Resare vil gi en presentasjon av foreløpig status i disse aktivitetene. 

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende  

Vedtak

åpen

Sak 6/14: Markere innflytting i nye lokaler på Klosterøya.

Saksbehandler: Administrasjonen 

Administrasjonen synes det er naturlig å invitere samarbeidspartnere innenfor nærings- og organisasjonsliv til innvielse av selskapets nye lokaler på Klosterøya.

På styremøtet vil administrasjonen presentere en skisse for et slikt arrangement. 

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende  

Vedtak

åpen

Sak 7/14: Beslutte møteplan for styret i Vekst i Grenland IKS for 2014. 

Saksbehandler: Styrets leder

Et spørsmål som styret kanskje bør diskutere er om styremøtene i Vekst i Grenland IKS skal være åpne. Dette var ikke praksis i Vekst i Grenland AS, men vi kjenner til at blant annet utviklingsselskapet Greater Stavanger har åpne møter. Vi registrerer for tiden intet påtrykk fra media eller andre på at møter i ViG bør være åpne. 

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende  

Vedtak

åpen

Sak 8/14: Eventuelt

åpen

18. sep

11.30-16.00 18. september 2019

Sted: Ælvespeilet, Porsgrunn

19. sep

12.15-15.00 19. september 2019

Sted: Uniongate 18, Klosterøya, Skien

Viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.

25. sep

9.00-11.00 25. september 2019

Sted: Klosterøya, Uniongt. 18, Skien

I en hektisk hverdag og som eier av egen bedrift, er ledelse og selvledelse kanskje ikke alltid høyest prioritert. I dette gründerforum får du smakebiter om hva som må til i det lange løp for å stå i jobben med å drive egen bedrift. Hvilke styrker og svakheter har du og innen hvilke områder har du mest behov for samarbeid? Foredragsholder er Kjetil Spilde. Han har lang erfaring i å jobbe med leder- og teamutvikling. Kjetil har kjent på kroppen hvordan det er å drive egen bedrift og vil dele sine erfaringer.

Som vanlig serverer vi frokost fra kl 08.30 og det blir gode muligheter til mingling og etablere gode kontakter. Velkommen.

3. okt

12.15-15.00 3. oktober 2019

Sted: Uniongate 18, Klosterøya, Skien

Viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.

15. okt

12.15-15.00 15. oktober 2019

Sted: Uniongate 18, Klosterøya, Skien

Viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.