Innkalling til styremøte 26. februar 2014

Innkalling til temastyremøte i Vekst i Grenland IKS

26. februar 2014 kl 1200-1800 (est.) på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Innkalt:

 • Jan Kleppe – styreleder
 • Karin Finnerud – styrets nestleder
 • Hanne Winberg
 • Hilde Molberg
 • Ole Magnus Stensrud
 • Inger Lysa
 • Tore Marthinsen

Fra administrasjonen møter:

 • Ståle Tveit
 • Jørn Roar Bamle

 

Forslag til dagsorden

Sak 9/14:             Protokoll fra konst. styremøtet 24. januar 2014

Sak 10/14:           Status i selskapet pr medio februar 2014

Sak 11/14:           Tema: Mandat for Vekst i Grenland IKS.

Sak 12/14:           Eventuelt

 

Sak 9/14: Protokoll fra styremøtet 24. januar 2014

Saksbehandler: Styreleder Jan Kleppe

Forslag til protokoll ble sendt styrets medlemmer pr epost 28. januar. Det har ikke innkommet korrigeringer eller innspill.

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende 

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra konst. Styremøte 24. januar 2014.

 

Sak 10/14: Kort om status i selskapet pr medio februar 2014

Saksbehandler: Ståle Tveit

Generelt: Selskapet har kommet godt i gang lokaler som oppleves hensiktsmessige og trivelige. Det gjenstår noen mindre leveranser av møbler, samt kjøleenhet for møterommet. ViG har videreført regulære møter med næringsansatte i grenlandskommunene annenhver mandag; det vi kaller Rådsmøtet. Det brukes mye tid på å avklare budsjettforutsetninger og innholdet i samspillet med eierkommunene. Ingen ressurser fra grenlandskommunene er så langt overført til Vekst i Grenland IKS, men vi har ambisjoner om at Tore Halvorsen tiltrer 1. mars i 20% stilling og at Geir Lia fra Etablererkontoret Vestmar engasjeres i en 30% (kanskje 40%) i perioden 1. mars til 1. juli; han skal ha en rolle knyttet til nyskaping samt vertskapsrolle overfor Kragerø kommune.

Nyskaping: ViG har dialog med flere miljøer om nyskapingsaktiviteter. Vi må imidlertid melde tilbake at ViG i overgangen mellom gammelt og nytt selskap ikke er operativ med prosjektmidler, og at vi i det korte perspektivet kun kan være en samtalepartner. Vår medarbeider Jørn Roar Bamle arbeider tett sammen med Industriinkubatoren Proventia AS og bruker 50% av sin tid i dette arbeidet.

Marked: Det arbeides med å forankre den plattformen for SNP-tuftet regional markedsførings- og kommunikasjonsplan som ble utviklet  i ViG gjennom 2013.

Regionale aktiviteter: Vi er i løpende dialog med prosjekter initiert i 2013; herunder BIOGREN som planlegger etablering av hvitpelletsfabrikk på Voll i Skien.

Som tidligere meddelt blir det en markering av ViGs innflytting i nye lokaler 11. mars kl 15. En sosial sammenkomst for styret og ansatte med ledsagere er berammet til 26. mars kl 17.

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende 

Vedtak: Styret tar kort orientering om status i selskapet til etterretning

 

Sak 11/14: Tema: Mandat for Vekst i Grenland IKS

Saksbehandler: Styreleder Jan Kleppe

Styrets leder har i samarbeid med administrasjonen utarbeidet følgende forslag til møtegjennomføring:

Del A: Presentasjoner fra administrasjonen

 1. Budsjettstatus for selskapet.
 2. Status når det gjelder overføring av personellressurser fra grenlandskommunene.
 3. Mulige rammer for en handlingsplan for 2014.
 4. Relasjonskart som viser hvilke miljøer i Grenland og Telemark som arbeider innenfor feltet nyskaping/innovasjon/fornyelse/omstilling  (ref gjennomgang av strategisk plattform på styremøtet 24. januar)

 

Del B: Mandat – fortolkning, operasjonalisering.

Noen spørsmålstillinger:

 • Gjennomgang av forslag til selskapsavtale (følger vedlagt)
 • Felles mottaksapparat knyttet til nyskaping, arealer, andre forespørsler – grensesnitt mot kommunene?
 • Hvordan realisere SNP-ambisjonen «grønn fil»?
 • Hva bør spilles inn av ambisjoner overfor eierne (herunder økonomiske rammer) når det gjelder de kommende driftsår?
 • Generelt: Hvordan sikre gjennomføring av ViGs ansvarsområder innen Strategisk Næringsplan for Grenland med det som synes å bli langt færre virkemidler?
 • Etablerertjenesten i Grenland – hva bør styret signalisere på dette tidspunkt?

 

Del C: «Innspill fra utsiden» (oppstart kl 1500).

ViG har invitert eksterne personer som skal bidra til å belyse følgende spørsmål: Hva forventer vi av Vekst i Grenland IKS??

 • Petter Øygarden – eiendomsutvikler i Grenland (har bekreftet deltakelse)
 • Tom Eigil Bratsberg Larsen – Skien Næringsforening/formuesforvalter (har bekreftet deltakelse)
 • Thor Kamfjord – (Norner) påtroppende utviklingssjef for Telemark fylkeskommune (har bekreftet deltakelse)
 • Bård Stranheim – Innovasjon Norge Telemark (har ikke bekreftet deltakelse)

Administrasjonen anbefaler styret å fatte følgende 

Vedtak: åpen

 

VEDLEGG 1 Forslag til selskapsavtale:

 

§ 1 Selskapet

Selskapets navn er Vekst i Grenland IKS.

Selskapet eies av Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan kommune.

Selskapet har sitt hovedkontor i Skien kommune.

 

§ 2 Formål og ansvarsområde

Selskapet er Grenlandkommunenes næringsutviklingsapparat og skal drive slikt næringsutviklingsarbeid som kommunene ellers ville utført. 

Selskapets formål er:

a)       å være et pådriver- og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland.

b)       å arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser for å trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland.

c)       å medvirke til at Grenland fremstår som en samordnet enhet ovenfor sentrale myndigheter og investorer.

d)       å samarbeide med Grenlandskommunene for å bidra til at kommunenes planer, tjenester og det interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen.

Selskapet skal være underlagt Grenlandssamarbeidet, og selskapets planer og aktiviteter skal koordineres med Grenlandssamarbeidets planer og aktiviteter.

Selskapet kan være saksbehandler for kommunene i næringssaker.

Selskapet kan også yte tjenester til andre, men da i et mer beskjedent omfang, og i samsvar med regelverket om egenregi.

 

§ 3 Eierandel, innskuddsplikt

Eierandel og ansvarsandel samt innskuddsplikt i forbindelse med stiftelsen av selskapet er fordelt på deltakerne slik:

Deltakere

Eier-andel

Innskudds-plikt

Skien kommune

44 %

4 750 000

Porsgrunn kommune

30 %

4 750 000

Bamble kommune

12 %

4 750 000

Kragerø kommune

9 %

 

Drangedal kommune

3 %

 

Siljan kommune

2 %

4 750 000

SUM

100 %

19 000 000

Deltakerne betaler årlig inn midler til drift av selskapet basert på en modell for fastsetting av og fordeling av driftskostnader, som er fastlagt i avtale mellom selskapet og deltakerne.

Årlig innbetaling av driftstilskudd fra deltakerne fastsettes av representantskapet på grunnlag av fordelingsnøkkel avtalt med deltakerne.

 

§ 4 Representantskapet

Representantskapet har 18 medlemmer, hvor hver deltaker oppnevner 3 medlemmer.  Representantskapet består av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonspartiene i hver deltakerkommune.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantene fra den enkelte deltaker har slik stemmerett i representantskapet:

 • Representantene fra Skien kommune har til sammen: 44 stemmer
 • Representantene fra Porsgrunn kommune har til sammen: 30 stemmer
 • Representantene fra Bamble kommune har til sammen: 12 stemmer
 • Representantene fra Kragerø kommune har til sammen: 9 stemmer
 • Representantene fra Drangedal kommune har til sammen: 3 stemmer
 • Representantene fra Siljan kommune har til sammen: 2 stemmer

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, disse representerer minst to tredeler av stemmene, samt at hver deltakerkommune er representert.

Representantene fra den enkelte kommune stemmer samlet for kommunens stemmer, uavhengig av om alle representantene fra kommunen møter.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, og representantskapet har instruksjonsrett og overfor styret.

 

§ 5 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller møter i representantskapet. Innkallingen skal skje med minst fire ukers varsel, være skiftlig og inneholde saksliste.

Det avholdes to ordinære representantskapsmøter i året,

 • innen utgangen av april for å behandle årsmelding og årsregnskap, valg av styre, samt andre saker som følger av loven;
 • innen utgangen av november for å behandle overordnede mål og rammer for virksomheten, budsjett og økonomiplan for kommende år, samt rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne kommende år.

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes

 • for å behandle saker som representantskapet etter lov eller selskapsavtalen skal behandle;
 • når representantskapets leder finner behov for det, eller
 • dersom minst to styremedlemmer, eller ett representantskapsmedlem krever en sak behandlet.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

 

§ 6 Styret

Styret velges av representantskapet.

Styret skal ha 7 medlemmer valgt av deltakerne, minst ett medlem oppnevnt av hver deltakerkommune.  Styrets leder og nestleder velges av representantskapet for fire år. De ansatte har rett til å oppnevne en observatør til styret.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret.

Styrets oppgaver er å realisere de mål og planer som eierne ved representantskapet har fastsatt. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinære representantskapsmøter er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

 

§ 7 Valgkomité

Representantskapet velger og fastsetter retningslinjer for en valgkomité på 6 personer som forbereder valget og oppnevner kandidater til styret.

Valgkomiteen består av rådmennene i hver av deltakerkommunene.  Valgkomiteen velger selv sin leder.  Ved oppnevning av kandidater til styret, skal valgkomiteen legge vekt på følgende:

-        At styrerepresentantene har tilknytning til administrasjonen i hver av deltakerkommunene;

-        At styret får den kompetansen som er nødvendig;

-        Minst 40 % representasjon av hvert kjønn.

 

§ 8 Daglig leder

Selskapet ledes av daglig leder som følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

 

§ 10 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven

Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner.

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens § 31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

 

§ 11 Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter regnskapslovens regler.  Selskapets budsjett skal følge budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett.

Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.

 

§ 12 Næringsfond

Selskapet etablerer et næringsfond på  grunnlag av innskuddet fra deltakerne Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommune.  Næringsfondet anvendes til aksjeinvestering i og lån eller tilskudd til næringsdrivende i disse fire kommunene.

Selskapet skal forvalte næringsfondene i Kragerø og Drangedal, som disse kommunen mottar fra Kommunal- og regionaldepartementet via Telemark fylkeskommune.  Fondsmidlene skal anvendes til næringsdrivende i disse to kommunene.

Det skal utarbeides egne retningslinjer for forvaltningen av fondsmidlene; retningslinjene og endringer i disse skal godkjennes av representantskapet.

 

§ 13 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet skal ikke kunne ta opp lån.

 

§ 14 Møtegodtgjørelse

Medlemmer av representantskapet får sin godtgjørelse fra deltakerne.

Representantskapet fastsetter reglement for godtgjørelse til styrets medlemmer.

 

§ 15 Klage

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

 

§ 16 Oppløsning og avvikling

Selskapet kan besluttes oppløst når deltakerne er enige om det.

Ved fordelingen av avviklingsoppgjøret til den enkelte deltaker, skal det tas utgangspunkt i samlet kapitalinnskudd fra den enkelte deltaker og andel av opptjent egenkapital (dersom den er positiv) eller udekket underskudd (dersom den er negativ), i forhold til den enkelte deltakers eierandel i selskapet.

 

§ 17 Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom deltakerne om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom forhandlinger ikke fører fram, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstolene.  Deltakerne vedtar Nedre Telemark tingrett som sitt verneting.

Sak 12/14: Eventuelt

åpen

25. sep

9.00-11.00 25. september 2019

Sted: Klosterøya, Uniongt. 18, Skien

I en hektisk hverdag og som eier av egen bedrift, er ledelse og selvledelse kanskje ikke alltid høyest prioritert. I dette gründerforum får du smakebiter om hva som må til i det lange løp for å stå i jobben med å drive egen bedrift. Hvilke styrker og svakheter har du og innen hvilke områder har du mest behov for samarbeid? Foredragsholder er Kjetil Spilde. Han har lang erfaring i å jobbe med leder- og teamutvikling. Kjetil har kjent på kroppen hvordan det er å drive egen bedrift og vil dele sine erfaringer.

Som vanlig serverer vi frokost fra kl 08.30 og det blir gode muligheter til mingling og etablere gode kontakter. Velkommen.

3. okt

12.15-15.00 3. oktober 2019

Sted: Uniongate 18, Klosterøya, Skien

Viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.

15. okt

12.15-15.00 15. oktober 2019

Sted: Uniongate 18, Klosterøya, Skien

Viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.

17. okt

10.00-14.00 17. oktober 2019

Sted: Sparebankgården, Storgata 117, Porsgrunn

Netthandel 2019 er et dagsseminar for næringsdrivende som har, eller som ønsker å starte med nettbutikk.

22. okt

9.00-11.00 22. oktober 2019

Sted: Klosterøya, Uniongt. 18, Skien

I egen bedrift er du avhengig av å gjøre mange av oppgavene selv. Ikke alle er like komfortable med salgsoppgaven. I dette gründerforum har vi fokus på hvordan forberede, gjennomføre og følge opp kunder.  

Foredragsholder er Thomas Mackinnon fra Reklamehuset Wera som vil gi tips og råd om ulike metoder. Thomas har også erfaring fra å drive egen bedrift og hvordan han jobbet med salg, som han vil dele med dere.

Som vanlig serverer vi frokost fra kl 08.30. Velkommen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.