Nytt mandat

Mandat for nye ViG – behandlet i ordførerkollegiet 23.03.18

1. ViG skal være en felles arena for næringsapparatet i eierkommunene. Nåværende finansieringsmodell og fordelingsnøkkel mellom eierkommunene opprettholdes – med uttrekk av stillingene som skal tilbake til kommunene. ViG skal videreføres som IKS. Eierstyringen utøves gjennom representantskapet (som er Grenlandsrådet).

2. Det forutsettes at ViG tar initiativ til en hensiktsmessig organisering av sin virksomhet. Videre forutsettes det at ViG har, eller skaffer til veie, nødvendig kompetanse til å løse oppgavene for det regionale fellesskapet.

3. ViG skal arbeide med næringssaker av felles interesse for eierkommunene, - opp mot nasjonale og regionale myndigheter, virkemiddelaktører, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner, o.l. Dette gjelder først og fremst saker som har betydning for hele regionen, men også saker som gjelder to eller flere kommuner. Oppgaver som gjelder den enkelte kommune håndteres i utgangspunktet lokalt, men kan tas inn på den felles arenaen når dette gavner regionen.

4. ViG skal arbeide i samsvar med føringer som eierkommunene er omforente om, herunder «Strategisk næringsplan for Grenland». Basert på dette, skal ViG årlig utarbeide mål og budsjett for det kommende år. Etter behandling i styret og representantskapet, forelegges dette eierkommunene for behandling i by- og kommunestyrene. Dette skal skje tidlig på høsten, slik at eventuelle konsekvenser kan hensyntas i kommunenes handlingsprogrammer.

5. ViG skal forsterke arbeidet med profilering av regionen mot aktører både i og utenfor regionen som kan ha vilje og ambisjoner om å etablere ny og/eller utvidet virksomhet i regionen. ViG forutsettes her å samvirke med det lokale næringsapparatet, med næringslivet og med virkemiddelaktører. ViG skal i denne sammenheng aktivt markedsføre regionens fortrinn (f.eks. real- og formalkompetanse, offentlig og industriell infrastruktur, beliggenhet, arealer, multimodalitet osv.).

6. ViG skal – sammen med det lokale næringsapparatet og politisk og administrativ ledelse i kommunene – arbeide for å øke antallet statlige arbeidsplasser i regionen. Det vises her for øvrig til egen utarbeidet rapport om dette datert 30. juni 2017.

7. ViG skal ha dialog med etablerte virksomheter i regionen om deres mulige endringsprosesser og utviklingsplaner. ViG skal, på bestilling fra eierkommunene, bidra i utarbeiding av planer som kan bidra til å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser. Slike planer er et lokalt ansvar, men det regionale nivå skal støtte ved behov.

8. ViG skal fremme forslag til uttalelser i næringsspørsmål av regional karakter. Styret i ViG kan også gis fullmakt til å avgi slike uttalelser på regionens vegne.

9. ViG skal videreføre sine gode relasjoner med fylkeskommunen, ikke minst med tanke på den kommende sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med andre aktuelle regioner, både innenfor og utenfor Vestfold og Telemark.

10. Vig skal delta på, vedlikeholde og videreutvikle gode nettverk blant aktørene i næringslivet og samarbeide med aktørene i virkemiddelapparatet. ViG skal – alene eller sammen med andre – både delta på og arrangere møteplasser for å treffe aktuelle målgrupper. Vekstkonferansen, Grunderuka og Startgropa er gode eksempler på slike.

11. ViG skal videreføre sitt arbeid med veiledning til etablerere gjennom Etablererkontoret, herunder gjennomføre kurs. Etablererkontoret skal være en sentral del av ViG IKS’ virksomhet, og det skal legges vekt på å gjennomføre kontorets veiledningsaktivitet mv. lokalt når det er hensiktsmessig.

12. ViG skal forvalte og – sammen med øvrige aksjonærer bidra til god eierstyring og utvikling av Proventia AS.

13. ViG skal videreføre kompetanse og administrative systemer som er etablert for forvaltning av fond, slik at de fond som forvaltes av ViG i dag (herunder de kommunale fond) både kan tilbys effektiv forvaltning, at det sikres gode kontrollsystemer for porteføljen, og at porteføljebedriftene får god oppfølging. I forvaltningen av fondene skal ViG ha god dialog med bla. Proventia, Innovasjon Norge og Telemark Utviklingsfond, slik at en får en samordnet og effektiv bruk av virkemidlene.

14. ViG kan påta seg ansvaret som eier, prosjektleder eller deltaker i prosjekter relatert til næringsutvikling i regionen. Eksempler på slike prosjekter er «Powered by Telemark» (deltaker) og Helseinnovasjon Telemark» (prosjektleder).

15. ViG kan etter egen avtale påta seg sekretariatsfunksjonene for Grenlandssamarbeidet

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.