Hva er Startopp?

Startopp Klosterøya ble offisiellt åpnet 6. oktober 2016. Det er Vekst i Grenland IKS som har ansvaret for daglig drift, i nært samarbeid med Proventia AS, Klosterøyafondet og Bratsberggruppen.

Gründermiljø

Startopp Klosterøya vil gi et tilbud til 15-20 nystartede bedrifter, som vil kunne sitte i Startoppen i en 3-4 måneders periode. Når perioden er over vil nye bedrifter tas inn. Det legges vekt på at tilbudet i stor grad skal bygge på medvirkning fra gründerne, og det er etablert et rådgivende organ som foreslår aktiviteter, spilleregler og innhold. Startopp Klosterøya skal gi nye bedrifter oppstarts-bistand og bidra til å utvikle et gründermiljø. Bedrifter innen IKT og helse er spesielt interessante. Startopp Klosterøya er inspirert av miljøer som COlab i Larvrik og Startup lab i Oslo.

Næringshage

Vekst i Grenland IKS og grenlandskommunenes satsning på næringshager har fått økonomisk støtte av Telemark Fylkeskommune. Startopp Klosterøya er en del av satsningen på å bygge "huber" i alle kommune som ønsker det. Vi tror vi kan jobbe mer effektivt, gi gründerne en tettere oppfølging og bidra til å skape flere arbeidsplasser lokalt gjennom slike huber.

Virkemiddel

Startopp-tilbudet på Klosterøya vil ha fordel av samlokaliseringen med andre virkemiddelaktørerer som NHO, Innovasjon Norge, Etablererkontoret, Ungt Entreprenørskap og Vekst i Grenland. Det er videre et uttrykt mål for Proventia å ta opp til inkubasjon bedrifter innen IKT og helse, som naturlig vil ha tilhold i et miljø på Klosterøya. 

 

SPILLEREGLER

§1

HOVEDMÅLSETNING

Startopp Klosterøya (SOK) har som formål gjennom ulike tiltak å utvikle forretningsideer raskere. Tiltakene kan grupperes som tilførsel av kompetanse, plass i et utviklingsmiljø og tett bistand fra virkemiddelapparatet. Startopp-laben skal bl.a være en rekrutteringsarena for Proventia og bidra til å utvikle samspill mellom bedrifter på Klosterøya.

§2

ANSVARSFORHOLD

Vekst i Grenland IKS (ViG) er ansvarlig for innholdet i tett samarbeid med Proventia, mens Bratsberg-gruppen stiller lokaler og interiør til disposisjon gjennom en avtale. De som får tilbud om plass i må skrive en avtale med ViG. Aktiviteten rapporteres bl.a. av Proventia til SIVA.

§3

ORGANISERING OG DRIFTSMODELL

Det legges opp til en dri smodell som dynamisk tilpasses behov og erfaringer. Det legges særlig vekt på at brukerne skal føle eierskap og bidra til å utvikle tilbudet. Det velges et rådgivende organ som skal bistå ViG med å utvikle innholdet i SOK og særlig i forhold til å utvikle miljøet og samspillet med de øvrige virksomhetene. I SOK skal modellen bygge på gjensidig tillit og åpenhet mellom partene.

§4

AVTALENS HOVEDPUNKTER

En bedrift eller person som ønsker å bli tatt opp må skrive en avtale med SOK. (Se vedlegg) Normal tid i SOK vil være 3 – 4 mnd. Ved avtalens inngåelse skal det framgå hva partene forventer av hverandre og hva som skal oppnås av resultater ved avtalens utløp. Det skal være evalueringsmøter underveis for å sikre framdriften. Det kan også være aktuelt å avbryte tilbudet hvis framdrift ikke er tilfredsstillende. Medlemmene i SOK må bruke et avtalt antall timer per mnd. i fellesskapet i SOK. ViG på sin side plikter å være lett tilgjengelig og bruke en avtalt tid til den som er tatt opp i SOK

§5

DAGLIG LEDELSE

Team Nyskaping i ViG stiller med daglig ledelse for SOK og organiserer det praktiske omkring oppholdet.

§6

FORHOLD TIL HUSEIER

Leietaker i SOK må til enhver tid forholde seg til sikkerhetsregler, krav og pålegg gitt av huseier.

§7

MØTENE

Leietaker plikter å stille på de avtalte møtene. Det forventes av alle i SOK at de skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima og fruktbart utviklingsmiljø.

§8

ØKONOMI

I utgangspunktet vil opphold i SOK være kostnadsfritt for leietaker i avtaleperioden.

§9

ENDRING AV SPILLEREGLENE

ViG kan endre spillereglene for SOK når dette er hensiktsmessig. Forslag til endringer skal diskuteres med leietakerne, og endringene skal kommuniseres.

§10

VALG

VIG har ansvar for organiseringen. Ved oppstarten av SOK peker ViG ut et rådgivende organ med representanter fra næringslivet på Klosterøya. Det er intensjonen at det seinere skal etableres allmøter der bedriftene på Klosterøya inviteres. Da kan valg av rådgivende organ bli et tema.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.