Statlige arbeidsplasser

Arbeidsplasser er viktig for Grenland og etablering av nye arbeidsplasser har førsteprioritet i næringsarbeidet. Det gjelder både private og statlige. Det arbeides systematisk for å tiltrekke nye arbeidsplasser, og innsatsen gir resultater.

Et eksempel er Stråleenheten for Telemark og Vestfold. Etter koordinert og samstemt regional innsats, og med gode argumenter ble Stråleenheten besluttet lagt til Sykehuset Telemark. Det vil både gi tilbud om strålebehandling til kreftpasienter i fylket og et betydelig antall nye arbeidsplasser i regionen.

Grenland har i dag ca 52 000 arbeidsplasser. Av disse er det rundt 2 800 statlige årsverk. Tallet har ligget omtrent på samme nivå siden 1980 for Skien og Porsgrunns del, mens det har gått radikalt ned for de øvrige grenlandskommunene.

Nasjonale myndigheter ønsker utflytting av statlige arbeidsplasser.  Vi må ha kunnskap om hva som ligger til grunn for valg av beliggenhet for at vi skal kunne gjøre regionen attraktiv. I «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon», vedtatt i november 2014, framgår det at ved opprettelse av nye eller ved relokalisering av statlig virksomhet skal det bl.a. legges vekt på lokalisering i regionale sentra der virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser. Videre er det et overordnet mål for statlig forvaltning å være kostnadseffektiv og om mulig gi effektivitetsgevinst, samt at virksomheten må være i stand til å rekruttere og ta vare på kvalifisert arbeidskraft der den er. 

I forbindelse med Stortingsmelding 18 (2016-2017) «Berekraftige byar og sterke distrikt», ble det utarbeidet en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017, 17. februar). Planen beskriver blant annet kriterier for omlokalisering, og fordeler 630 arbeidsplasser utenfor hovedstaten. Grenland får ikke nyte godt av noen av disse. Men planen gir oss ytterligere kunnskap om hva som skal til for å få statlige arbeidsplasser i framtida. Ett vesentlig punkt er at Staten fordeler arbeidsoppgaver til de distriktene som er best egnet til å løse oppgavene.

Det er ulikt syn på hvor aktiv en region skal være for å tiltrekke statlige arbeidsplasser, i hvilken fase av et prosjekt regionen skal tre inn, hvilke aktører som skal involveres etc. Uansett må vi fokusere på områder der vi har naturlige fortrinn. Gjennom satsingen «Invest in Telemark» ble det identifiserte fire slike områder: Det grønne skiftet; helse, miljø og sikkerhet; kulturarv og rehabilitering. Ett tiltak jeg tror de fleste er enige om, er å presentere Grenlands fortrinn, og gjøre dem allment kjent. Vi er flere som har arbeidet med dette over tid, og nå styrkes innsatsen gjennom samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og industrien i prosjektet «Grenland på kartet».

Statlige arbeidsplasser kommer ikke til en region bare gjennom utflytting fra Oslo. Det kan også skje ved nyopprettede virksomheter, f.eks. et nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin. Det finnes ikke et slikt senter i dag. En gruppe bestående av representanter fra Sykehuset Telemark, Høgskolen i Sør-Øst Norge, Porsgrunn kommune, TelTek/SINTEF og prosjektet Heleseinnovasjon Telemark har tatt initiativ til en slik etablering. De har påpekt at senteret bør ha som oppgave å kartlegge, undersøke og forske på problemstillinger knyttet til miljømedisin. Dette støtter opp under utspill fra nasjonale myndigheter som har pekt på behovet for å drive mer målrettet forskning-, utviklings- og formidlingsarbeid på feltet. Det er ikke noen steder i Norge som har så god kompetanse på dette området som Grenland. Det bør være mulig å etablere et slikt senter i vår region.

Grenland, med sin sentrale beliggenhet, gode infrastruktur og brede kompetanse, har alle forutsetninger for å tiltrekke seg også andre statlige arbeidsplasser. Gjennom å presentere våre fortrinn i enhver sammenheng, framsnakke området og opptre koordinert vil vi lykkes.

Artikkel hentet fra dagens kommentar 19. juni i Varden.

Hanne Gro Haugland. gro@vig.no 
Næringssjef for grenlandskommunene / daglig leder Vekst i Grenland

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.